Informace k rekonstrukci třídy Míru

Proměna hlavní pardubické třídy začíná. Město Pardubice chce během dvanáctiměsíční rekonstrukce oprášit poněkud zašlou slávu třídy Míru. Ta by se měla znovu proměnit v příjemnou pěší zónu s omezenou dopravou. Projekt počítá s rekonstrukcí celé třídy Míru, a to od náměstí Republiky, až po Masarykovo náměstí, a také s rekonstrukcí části Sladkovského ulice (sever) směrem k Sukově třídě. Během stavebních prací dojde ke kompletní rekonstrukci sítí, povrchů i mobiliáře, v některých částech budou opraveny inženýrské sítě – kanalizace, vodovod a veřejné osvětlení.

„Bude to velmi složitá akce. Na třídu Míru zhruba třicet let nikdo ani nesáhl a teď by se během jednoho roku měla změnit v krásnou a příjemnou ulici, kterou lidé nejen projdou, ale rádi se zde zdrží. Nejde nám ale jenom o zkrášlení třídy Míru. To by bylo poměrně snadné, většina investic půjde, jak se říká, do země. Při rekonstrukci, kterou děláme na několik desetiletí, budou vyměněny inženýrské sítě uložené pod zemí, včetně kanalizačních přípojek,“ říká primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.

Podle projektového rozpočtu měla být cena rekonstrukce 214,5 milionů korun. Výběrové řízení, kterého se zúčastnilo čtrnáct firem, ale tuto cenu snížilo na 120 milionů korun (včetně DPH). Projekt „Pěší zóna tř. Míru – Sladkovského“ je navíc součástí Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) – Přitažlivé město a může tak z tohoto programu Evropské unie získat necelých 85 milionů korun. Ze svého rozpočtu pak město doplatí přibližně 35,5 milionů korun.

Vítězem výběrového řízení se stala liberecká společnost SYNER s.r.o. a město s ní minulý týden podepsalo smlouvu o dílo. Staveniště firma převezme v pondělí 24. 2. a přesně o týden později, tedy 3. 3., začnou samotné stavební práce.  Vše by mělo být dokončené 28. 2. 2015.

V průběhu celé rekonstrukce budou obě ulice přístupné pro chodce, případně vozy záchranné služby nebo hasičů. Stavební firma totiž vždy ponechá minimálně jednu třetinu komunikace přístupnou. Třikrát týdně pak bude umožněno zásobování obchodů a firem a svoz odpadů. Denní zásobování pak bude možné z přilehlých ulic. (více v souhrnu níže).

Nejenom obyvatelé centra města a živnostníci se přesto musí v průběhu nadcházejícího roku připravit na řadu komplikací a omezení, které takovéto rozsáhlé stavby obvykle provází. „Všechny občany už nyní prosíme o trpělivost a shovívavost a omlouváme se předem za nepohodlí, které jim rekonstrukce způsobí. Stavební akce totiž rozhodně nebude jednoduchá.  V Pardubicích se o ní diskutuje už desítky let, až nyní se nám ale daří tyto úvahy realizovat. Všichni se musí připravit na to, že velkou část roku bude třída Míru a Sladkovského ulice rozkopaná, provozovny, které tu sídlí, budou hůře dostupné a hůře zásobovatelné a hromadná doprava v centru komplikovanější. Ale jsme pevně přesvědčeni, že výsledek bude stát za to, vždyť tato ulice v posledních letech připomíná více periferii, než střed města,“ říká náměstek pardubické primátorky Jindřich Tauber.

O potřebě a nutnosti třídu Míru opravit a zvelebit se v Pardubicích diskutuje přibližně dvacet let. V roce 2002 proto město vypsalo architektonickou soutěž na její přestavbu. „Jenže pak se léta jen diskutovalo. Samotná výstavba ale prioritou politiků evidentně nebyla. Tou se stala až ve druhé polovině roku 2011, tedy v tomto volebním období.  Tehdy jsme se rozhodli zařadit třídu Míru do IPRM a začali na projektu její rekonstrukce intenzivně pracovat. Cesta od architektonického návrhu k samotné realizaci je ale u takovéto stavby složitá. Zpracování projektové dokumentace, územní a stavební řízení, veřejná projednávání, výběrová řízení, to vše jsou úkony, které musíte udělat a nelze je zvládnout v řádu týdnů. Faktem je, že kdyby se rekonstrukce třídy Míru dostala do zásobníku projektů IPRM v minulém volebním období a začalo se na ní pracovat bezprostředně poté, co bylo jasné, že z evropských fondů nebudeme financovat přestavbu plaveckého areálu, mohla dnes už být hotová,“ dodává primátorka Štěpánka Fraňková.

Na opravené třídě Míru zůstane jeden jízdní pruh určený pro městskou hromadnou dopravu, cyklisty a dopravní obslužnost. Ve Sladkovského ulici bude zachován současný dopravní režim s obousměrnou osobní dopravou, městskou hromadnou dopravou a možností podélného parkování. Zastupitelé o této podobě rozhodli na začátku roku 2012, kdy oproti „čisté pěší zóně“ zvolili provozně ekonomičtější variantu. Úplné vyloučení MHD ze třídy Míru a její odvedení na přetíženou Sukovu třídu by pro Dopravní podnik města Pardubic znamenalo zvýšení ročních nákladů o téměř sedm milionů korun.


Souhrn dopravních omezení a opatření vyvolaných rekonstrukcí
- vyloučení veškeré dopravy z ulic třída Míru a Sladkovského sever;
- uzavírka omezí dopravu a dopravní obslužnost nejen na těchto komunikacích, ale i v přilehlých ulicích Pernerova, Sladkovského jih a Jindřišská;
- do uzavřených ulic bude vjezd povolen pouze vozidlům stavby;
- provoz chodců bude probíhat nepřerušeně;
- stavební zábor bude prováděn vždy jako částečný, nejvíce ve 2/3 celkové šíře uzavřených komunikací, zbývající 1/3 bude sloužit pro provoz chodců, případně pro nutný zásah IZS;
- MHD bude oboustranně využívat odklonovou trasu: nám. Republiky – Sukova tř. - Masarykovo nám., kde budou pro tento účel zřízeny vyhrazené jízdní pruhy;
- zásobování, svoz odpadu apod. bude v uzavřených ulicích umožněn jen ve dnech pondělí, středa a pátek v časech od 5 do 8 hod a od 19 do 21 hod, a to na základě povolení stavbyvedoucího. Denní zásobování bude umožněno z přilehlých ulic s upraveným režimem parkování bez možnosti vjezdu do uzavírky;
- uzavírka ulice Sladkovského sever a omezení v ulici Pernerova si vyžádá přesun 46 parkovacích míst do ulice U Stadionu, kde je kapacita 66 míst. Proto zde bude změněn režim parkování z obecného placeného parkování na parkování pouze pro rezidenty (držitele platné parkovací karty). Další možnou lokalitou pro náhradní parkování rezidentů je parkoviště pro 22 vozidel v ulici Na Hrádku za Domem hudby – režim parkování se zde ovšem změní operativně až dle okolností vyvolaných souvisejícím omezením;
- z důvodu nárůstu provozu vozidel MHD po odklonění trasy bude zakázáno pravé odbočení z prostředního jízdního pruhu z ulice Sukova třída do ulice Hradecká. Dále bude zakázáno levé odbočení z levého jízdního pruhu z Masarykova náměstí do ulice nábřeží Závodu míru;
- vozidlům Integrovaného záchranného systému bude při zásahu umožněn vjezd na stavbu se zajištěním maximální součinnosti ze strany dodavatele stavby.

 

Režim provozu v přilehlých komunikacích:
Pernerova
- zřízení obousměrného provozu s vytvořením výhyben po cca 50 m;
- výjezd do ulice Sukova třída s odbočením pouze vpravo ve směru náměstí Republiky;
- otáčení vozidel na vjezdu za budovu čp. 443;
- z důvodu výhyben bude zrušeno šest parkovacích míst, které budou nahrazeni v ulici U Stadionu;
- u čp. 92 bude zřízeno deset míst pro zásobování v době od pondělí do pátku od 8 do 16 hod s maximální dobou stání 30 minut s parkovacím kotoučem, v ostatním čase bude umožněno běžné parkovaní (rezident / abonent).

Sladkovského jih
- zřízení obousměrného provozu s vytvořením výhyben po cca 50 m;
- otáčení vozidel v prostoru vozovky za čp. 422;
- vjezd / výjezd do ulice Smilova;
- z důvodu výhyben zrušení šesti parkovacích míst, které budou nahrazené v ulici Smilova u čp. 307, 320, 333;
- u čp. 416, 410, 422 zřízení šesti míst pro zásobování v době od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hod, s maximální dobou stání 30 minut s parkovacím kotoučem, v ostatním čase bude umožněno běžné parkovaní (rezident / abonent).

Jindřišská
- zřízení obousměrného provozu s vytvořením výhyben po cca 50 m;
- otáčení vozidel v prostoru vjezdu čp. 2686;
- vjezd / výjezd do ulice U Divadla - Za Pasáží;
- výhybny na stávajících vjezdech bez zrušení parkovacích míst;
- u čp. 58 zřízení čtyř míst pro zásobování v době od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hod, s maximální dobou stání 30 minut s parkovacím kotoučem, v ostatním čase bude umožněno běžné parkovaní (rezident / abonent).

Na Hrádku
- na chodníku proti čp. 105 zřízení tří míst pro zásobování v době od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hod.

vnitroblok Sladkovského - Na Hrádku
- do prostoru vnitrobloku bude umožněn vjezd z ul. Na Hrádku účelovou komunikací za čp. 2574 – 2578;
- svozová vozidla odpadu nebudou do vnitrobloku zajíždět, svoz odpadu bude zajištěn dodavatelem stavby tak, že bude nádoby v den svozu svážet k ulici Sladkovského (k čp. 1566) a po výsypu je vrátí zpět do kontejnerového stání.

vnitroblok Sladkovského-Pernerova
- vjezd do prostoru vnitrobloku bude dodavatel stavby řešit individuálně s majiteli objektů čp. 441 a 2802.


Historie třídy Míru
Hlavní třída od Zelené brány na Masarykovo náměstí. Původně to byla předměstská komunikace směrem na Prahu obklopená jen zemědělskými dvorci. Městská zástavba začala vyrůstat až od poloviny 19. století, po zahájení pardubických parforsních honů. Roku 1841 zde postavil kníže Lichtenstein první jednopatrový dům a roku 1843 vystavěl naproti J. Doskočil první hotel U zlatého lva. Na západním konci ulici téměř uzavíral hotel Veselka, zbouraný v roce 1972. Na jeho místě dnes stojí budova České pojišťovny a obchodní a kancelářské centrum Magnum, které oddělilo třídu Míru jako pěší zónu od rušné křižovatky a částečně ji zklidnilo. Původní názvy byly „cesta Pražská“ nebo „cesta Hůrská“ (vedoucí do Kutné Hory), či „na předměstí dlúhém“ (16. století). Roku 1874 byla nazvána na počest návštěvy císaře Františka Josefa I. Královská třída. Pak střídala názvy. Od roku 1916 Císaře Karla, doslova „třída arciknížete Karla Františka Josefa“, od roku 1918 Wilsonova, za okupace roku 1940 dostala starý lidový název Na Zeleném. V roce 1945 byla pojmenována třída Maršála Stalina a ještě v témže roce došlo k drobné úpravě názvu - Stalinova třída. Od roku 1962 má dnešní název třída Míru.

 

Informace o změnách v systému MHD při rekonstrukci třídy Míru a situaci po jejím znovuotevření

 1. termín pro odstranění provozu MHD z třídy Míru je možný nejdříve k 2.3. 2014, a to nejen z důvodu změny licencí na provozovaných linkách, ale také k termínu celostátně vyhlášené změně jízdních řádů, od 2.3.2014 budou všechny linky MHD jezdit po objízdné trase Masarykovo náměstí, Sukova třída, náměstí Republiky
 2. touto objízdnou trasou pojedou linky č. 1, 2, 5, 13, 21, 27 a noční provoz č. 99
 3. výše uvedené linky nebudou obsluhovat žádné zastávky na ulici Sukova a budou zastavovat až na náměstí Republiky
 4. linka č. 4 nebude provozována v trase Polabiny – Hradecká – třída Míru – Masarykovo náměstí – Polabiny, ale v pozměněné trase Polabiny – Hradecká – Masarykovo náměstí – Palackého – Hlavní nádraží a zpět po stejné trase
 5. spoje linky č. 14, které končily na zastávce Tř. Míru budou ukončeny na zastávce K Polabinám a obslouží v tomto směru i zastávku Palackého, v opačném směru ke změně nedojde
 6. linka č. 11, která v současné době obsluhuje zastávku Sukova ve směru z náměstí Republiky k Zimnímu stadionu, nebude z technických důvodů tuto zastávku po dobu rekonstrukce třídy Míru obsluhovat
 7. na Masarykově náměstí budou linky MHD zastavovat tak jako dnes, tedy odděleně podle směrů směr Polabiny a směr Centrum
 8. na náměstí Republiky budou linky MHD odjíždět ze zastávek podle trakcí, tedy všechny autobusové linky ze zastávky na náměstí Republiky u Grandu a všechny trolejbusové linky ze zastávky na náměstí Republiky u Divadla
 9. tyto objízdné trasy budou platit do úplného znovuotevření zrekonstruované třídy Míru
 10. pro lepší orientaci cestujících bude na Masarykovo náměstí instalována digitální elektronická tabule pro informace o odjezdech linek MHD, která bude min 20 řádková a bude mít funkci online zobrazování odjezdů s přihlédnutím   k případným zpožděním spojů MHD (termín instalace březen-duben 2014)
 11. po rekonstrukci třídy Míru budou na zrekonstruovanou třídu Míru navráceny linky č. 2, 11 a 13 ve směru z náměstí Republiky na třídu Míru a pouze linka  č. 27 obousměrně, důvody k tomuto řešení jsou pouze jeden jízdní pruh pro MHD v úseku od Grandu po Lékárnu a nemožnost bezpečného vyhnutí se spojů jedoucích v protisměru, linky 2, 11 a 13 jedoucí v opačném směru pojedou přes Masarykovo náměstí, Sukovu třídu a náměstí Republiky

Dokumenty

Akce

<<
září 2017 >>
Po Út St Ct So Ne
krizek1
krizek2
krizek3
krizek4
krizek5
krizek6
krizek7
krizek8
krizek9
krizek10
krizek11
krizek12
krizek13
krizek14
krizek15
krizek16
krizek17
krizek18
krizek19
krizek20
krizek21
krizek22
2324
252627282930
Plánovač výletů

Jak používat plánovač
Vyhledávání objektů
Facebook
Twitter
Počasí ve městě
23.9. 21:07
dnes

Zataženo
11°C
24.9.
zítra

Oblačno
16°C / 11°C

Zdroj: Počasí Meteocentrum [w:trans]Nové okno[/w:trans].

východní čechy dhl